Producenci
Promocje
Oliwa biologiczna z toskańskich oliwek BOX 5L
Oliwa biologiczna z toskańskich oliwek BOX 5L
490,00 zł 320,00 zł
szt.

Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego Deli Italia

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki funkcjonowania serwisu internetowego Deli Italia, działającego pod adresem: deliitalia.pl („Serwis”), z siedzibą przy ul. Mackiewicza 17A, 31-214 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  , NIP:9451155910, REGON:356310265.

 

Definicje:

 

Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz doręczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta (w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem).

 

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

 

Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Serwisu dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.

 

Klient – (i) osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także (ii) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

 

Konto Klienta – oznacza konto w Serwisie utworzone na dane (imię, nazwisko i adres e-mail) Klienta.

 

Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.

 

Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.

 

Login – identyfikator Klienta w Serwisie – szereg znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi.

 

Magazyn – miejsce kompletowania zamówienia złożonego przez Klienta.

 

Osoba Upoważniona – Klient lub inna wskazana przez Klienta pełnoletnia osoba, która jest uprawniona do odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonania wszystkich uprawnień przysługujących Klientowi, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany produkt taka gwarancja została wystawiona.

 

Serwis – serwis internetowy Deli Italia, działający pod adresem: deliitalia.pl

 

Sklep Internetowy – platforma funkcjonująca w ramach Serwisu, umożliwiająca Klientowi składanie zamówień na Towary.


Sprzedawca –FHU Deli Italia


Towar
 - artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.

 

Deli Italia– znak towarowy, pod którym prowadzony jest Sklep Internetowy, stanowiący własność Sprzedawcy.

 

§ 1. Proces rejestracji do serwisu.

 

1. Status zarejestrowanego użytkownika Serwisu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:

a. dokonaniu rejestracji w Serwisie;

b. dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta;

c. zalogowanie w Serwisie przy użyciu Loginu i Hasła.

 

2. Wraz z rejestracją w Serwisie Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta, umożliwiający składanie zamówień na towary w sklepie internetowym, a także dostęp do danych Klienta, możliwość ich modyfikacji oraz usunięcia.

 

3. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do rejestracji w Serwisie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.

§ 2. Zasady składania zamówień w serwisie.

 

1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym są Klienci:

a. posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu;

b. nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

 

Sklep Internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji Sprzedawcy z Klientami, w związku z tym nie wszystkie Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez Sprzedawcę m.in. pod kątem dostępności Towarów.

2. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu składa zamówienie po zalogowaniu się do Serwisu, poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór płatności oraz potwierdzając złożenie zamówienia na Towar. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

 

3. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór płatności, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

 

4. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej możliwości realizacji zamówień w inne dni niż robocze.

 

5. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

6. Sprzedawca potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

7. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.

8. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

§ 3. Umowa sprzedaży, cena i sposoby płatności.

 

1. Z chwilą potwierdzenia przez serwis przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

2. Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Cena Towaru podana w Sklepie nie obejmuje Kosztu dostarczenia Towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

3. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:

a. płatność kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

b. płatność przelewem 

c. płatność gotówką (za pobraniem) do rąk kuriera, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 poniżej;

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

 

5. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność za pobraniem jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar.

 

6. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży Towarów, to jest potwierdzenie zakupu lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.

7. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się od momentu złożenia zamówienia przez klienta, aż do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

8. Serwis www.deliitalia.pl nie prowadzi sprzedaży wyrobów alkoholowych przez internet. Zamówione w ten sposób produkty są jedynie zarezerwowane i mogą zostać dostarczone do nabywcy za pośrednictwem pracownika sklepu, lub osoby trzeciej

9. Sprzedawca dopuszcza możliwość rezerwacji towaru za pośrednictwem jego sklepu internetowego

10. Klient może osobiście odebrać zakupione produkty w sklepie lub udzielić pełnomocnictwa pełnoletniej osobie fizycznej, która w jego imieniu odbierze zakupione produkty ze sklepu lub osobie niebędącej osobą fizyczną (np. firmie kurierskiej)

11. Klient udziela pełnomocnictwa firmie kurierskiej Inpost. W ramach tego pełnomocnictwa firma Deli Italia jest uprawniona do udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom lub współpracownikom (wskazanym w odrębnym, imiennym pełnomocnictwie) w celu realizacji zamówienia klienta w tym: do odbioru i dostarczenia towaru oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej alkohol, a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa. Inpost zapewnia, że osoby odbierające produkty w imieniu klienta działają na podstawie ważnego pełnomocnictwa.

12. Umowa sprzedaży towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w siedzibie sprzedającego. Ponadto sprzedający:
• udostępnia klientowi wzór pełnomocnictwa w procesie rezerwacji towaru,
• jest zobowiązany do sprawdzenia czy pełnomocnik jest osobą pełnoletnią przed wydaniem towaru.

§ 4. Doręczenie.

 

1. Czas realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji wynosi nie więcej niż ilość dni przypisaną do konkretnego Towaru, liczoną w dniach roboczych, nie uwzględniając Towarów modyfikowanych, których termin realizacji ustalany jest indywidualnie. Termin na wysyłkę Towaru do Klienta biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep Internetowy może poinformować Klienta o innym przewidywanym terminie dostawy, aniżeli przypisanym do zaproszenia do składania ofert przez klientów w serwisie.

 

2. Jako formę dostawy Klient może wybrać:

a. odbiór przez Klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu złożonym przez Klienta;

b. odbiór przez osobę trzecią wskazaną przez Klienta, pod adresem wskazanym przez Klienta.

 

3. W przypadku gdy jako sposób dostawy Klient wybierze dostawę do osoby trzeciej na adres wskazany przez Klienta, wówczas płatność za zamówienie musi być zrealizowana przed wysłaniem Towaru do Klienta. Klient akceptuje, że przy tak określonym sposobie dostawy Towar zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez Klienta.

 

4. Wszelkie zamówienia, które zostały opłacone przez Klienta przed terminem dostawy, zostaną wydane tylko i wyłącznie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta w złożonym zamówieniu.

 

5. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane w dzień roboczy, w wyjątkowych sytuacjach może doręczenie może nastąpić w inny dzień niż roboczy za pośrednictwem wybranej przez zarząd firmy kurierskiej.

 

6.Po nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy. O zwrotnym przekazaniu Towaru do Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu. W odniesieniu do Towarów, w których formą zapłaty była płatność przy odbiorze, po nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez Klienta zostaje automatycznie anulowane.

 

7. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu Internetowego przy składaniu zamówienia.

8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

§ 5. Zwroty.

 

1. Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towarów do Sklepu Internetowego w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zwrot obejmuje Towar zakupiony w promocji, w której rabat naliczany jest od wartości lub ilości towarów na paragonie, zwrotowi podlegają wszystkie Towary, które obejmuje dana transakcja.

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towarów uznaje się za niezawartą.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient musi zwrócić do siedziby właściciela serwisu z wypełnionym formularzem zwrotu  pod następujący adres: Deli Italia ul. Mackiewicza 17A, 31-214 Kraków lub też mailowo na adres: biuro@deliitalia.pl . Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru.

4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w osobą odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c.w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 

6. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

 

7. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towarów musi zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego w zakładce Reklamacje i Zwroty oraz przesłanie go wraz z towarem, bądź drogą mailową na adres biuro@deliitalia.pl

8. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. Czas trwania rękojmi jest ograniczony terminem ważności produktu .

§ 6. Reklamacje.

 

1. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać: 

a) przesłane na adres:

 

Deli Italia ul. Mackiewicza 17A, 31-214 Kraków

 

lub

b) przesłane na adres e-mail: biuro@deliitalia.pl

 

3. Zgłoszenie reklamacji musi nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego w zakładce reklamacje i zwroty oraz przesłanie go wraz z towarem, bądź drogą mailową na adres biuro@deliitalia.pl

4. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji wraz z fizycznym otrzymaniem przez sprzedającego Towar. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

5. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 7. Dane Klienta.

 

1. Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego. Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień.

 

2. Klient dokonując rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu, wyłącznie w celu realizacji zamówień .

 

3. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

§ 8. Kontakt do sprzedawcy.

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w serwisie Klient może kontaktować się z Sprzedawcą w następujący sposób:

a) pocztą pod adresem:

Deli Italia ul.Mackiewicza 17A, 31-214 Kraków

b) telefonicznie pod numerem telefonu: 500-010-041

c) za pośrednictwem e-mail: biuro@deliitalia.pl

§ 9. Zakończenie.

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

 

2. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl